Türk İslam Tarihi Kısa Özeti

divanu-hümayun

Tarih döneminde ilk Türk – Arap ilişkileri Hz. Ömer döneminde gelişmeye başlamıştır. 642 yılında Nihavent Savaşı’yla başlayan bu gelişme daha sonra Hz Osman döneminde de devam etmiştir.

Türkler ve Araplar arasındaki en büyük mücadele, aslında Emeviler döneminde çok fazla şiddetlenmiştir. Bunun sebebi ise Emeviler’in ırkçı ve köleci bir politika izlemeleridir. Emeviler’de komutan olan Kuteybe bin Muslim, birçok yeri istila etmiş ve çok yer almıştır. Ancak onun ölümünden sonra, Emeviler, aldıkları yerlerden çekilmek zorunda kalmış.

Atlık (Talas) Savaşı

751 yılında yapılan Talas Savaşı’nın diğer adı Atlık’tır. Tarihin en önemli savaşlarından biri olan Talas Savaşı’nın en temel sebebi, Çinlilerin İpek Yolu’nu ele geçirmek istemesidir. Yapılan savaş sonucunda ise şu gelişmeler kaydedilmiştir:

 • Türk ve Araplar arasındaki ilişkiler gelişmeye başlamıştır.
 • Türkler, bu olaydan sonra Müslüman olmaya başlamıştır.
 • Orta Asya, Çin’in hâkimiyetine girmekten kurtulmuştur.
 • Ve kâğıt, bu olay sayesinde ilk defa Çin dışına çıkmıştır.

Türkler Neden Müslüman Olmak İstedi?

Türklerin Müslüman olmasındaki en önemli etken, aslında Çinlilerdir. Çinlilerin Orta Asya’ya ve İpek Yolu’na hâkim olmak istemeleri sebebiyle, Türk ve Arap güçlerini birleştirmiştir. Bunun sonucunda da yukarıda belirttiğimiz gibi, Türkler, topluluk halinde Müslüman olmaya başlamışlardı. Peki, neden bir anda Müslüman olmak istediler?

6666

 • Türklerin Müslüman olmak istemelerinin en temel sebebi, Gök Tanrı ile Müslümanlığın birbiriyle uyumlu olmasıdır. Bu iki dinde de tek tanrı inancı bulunmaktadır.
 • Aynı şekilde Gök Tanrı ve İslamiyet’in ahiret inancında birleşmesidir. İki dinde de ölüm sonrası farklı bir hayat bulunmaktadır.
 • Ahlak ve gördü kurallarının benzerliği.
 • İki dinin de cihan hâkimiyeti politikası benimsemesidir.
 • Kurban kesme benzerliği de görülmektedir.

Görüldüğü gibi Türklerin, İslamiyet’i tercih etmelerinde pek çok benzer sebep bulunmaktadır. Bunların dışında, Arapların Türklere karşı hoşgörülü bir politika izlemeleri de bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda yazılan yanlış bir bilgi bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Türkler İslamiyet’i savaş zoru ile kabul etmemiştir. Ancak Türkler’in İslamiyet’i kabul etmelerinde en temel sebep, yukarıda da belirttiğimiz, gibi var olan benzerliklerdir.

Türkler İslamiyet’e Hizmet Etti Mi?

Türkler, yaşadıkları dönem boyunca, İslamiyet’e büyük katkılarda bulunmuşlardır. Her şeyden önce, İslamiyet’i kabul ettikten sonra, İslamiyet’in koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. İleriki dönemlerde Abbasiler, İslamiyet’in koruyuculuğunu üstlenirken, Gazneli Mahmut, Abbasilere yardım ederek, İslamiyet’i Şii Büveyhoğulları’ndan korumuşlardır. Bunun dışında zaman zaman haçlılarla ve Bizanslılarla çeşitli mücadeleler içerisine girmişlerdir.

İslamiyet önce, Orta Asya, daha sonra Afganistan, Hindistan ve Anadolu şeklinde bir ilerleme kaydetmiştir.

Türklerin İslamiyeti’İ koruması sonucunda Abbasiler, Türklere daha fazla değer vermişlerdir. Buna göre de bazı yenilikler meydana getirmişlerdir. Bunlara göre bazı özel şehirler kurulmuş, yetenekli olan kişiler ise, komutanlıklara ve valiliklere getirilmiştir:

 • Avasım Şehirler: Abbasilerin Türklere özgü olarak yapmış olduğu sınırdaki şehirlerin adıdır.
 • Samerra Şehirler: Abbasilerin Türklere özgü olarka kurmış oldukları özel bir şehir adıdır.
 • Kaşgar Şehirler: Tarih boyunca “Işıldayan İnci” olarak adlandırılan bir şehirdir.

İleriki dönemlerde İslamiyet’i ilk olarak benimseyen ve Müslüman olan ilk Türk Devleti Karahanlılar olacaktır. Daha sonra Gazneliler, Afganistan, Pakistan ve Hindistan sırasıyla İslamiyet’i kabul edecektir. Bu Türk devletleri, zamanı geldiğinde birbirlerini koruyacak ve İslamiyet’in yayılmasını kendilerine bir görev bileceklerdir.

Özellikle Gazneliler, Abbasi halifesini, Şii Büveyhoğulları’ndan koruyacak ve tam 17 defa sefer düzenleyeceklerdir. Tarihten de hatırlayacağınız gibi, Gazneli Mahmut2un Sultan unvanını almasına da bu olay vesile olacaktır.