Eğitim Felsefesi ve Eğitime Yaklaşımları

Eğitim Felsefesi ve Felsefi Akımların Eğitime Yaklaşımları

Her eğitim sistemi belirli düşünceler üzerine bina edilir. Bu düşünceleri oluşturmak ve eğitimin içeriğine eklemek için de felsefi akımlar yön gösterir. İdealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk temel felsefi akımlardır. Bu akımların düşünsel yapısı eğitim felsefesi alanlarını doğurmuştur. Her eğitim felsefi öğretmenin ve öğrencinin konumunu belirleyerek eğitime yön verir. Bununla birlikte her akım farklı amaçlar taşır. Bu amaçları da eğitim sistemine aktarır. Eğitimde hedeflerin belirlenmesi aşamasında eğitim felsefesi alanları yol gösterir. Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık olmak üzere farklı eğitim felsefesi vardır.

Daimicilik Eğitim Felsefesi

Bu eğitim felsefesinde idealizmden etkilenir. Bu etkilenme ile birlikte de ideal olana, en iyiye ve doğruya ulaşmayı hedef edinir. Bu eğitim sistemi içerisinde sağlam karaktere sahip ve doğru davranışlar sergileyen insanlar yetiştirmek amaç edinir. Bu anlayış üstün zekaya sahip, entelektüel ve seçkin konumdaki insanların eğitilmesi gerektiğini savunur. Eğitimin konusunu değişmez nitelikli evrensel konulardan belirler. Bu nedenle eğitim felsefesinde daimicilik eğitimde klasik eserlerin kullanılmasını önemser. Bu sistemde öğrenci, öğretmenini örnek almalıdır. Daimicilikte okul, yaşama hazırlanmak için vardır.

Eğitim Felsefesi ve Felsefi Akımların Eğitime Yaklaşımları

Eğitim Felsefesinde Esasicilik

Realizm felsefesinden etkilenen bu eğitim felsefesinde en uzun süre uygulanan sistemlerden birini meydana getirmiştir. Eğitim ve öğretimde konu merkezli bir yaklaşım sergiler. Konunun iyi bir biçimde özümsenmesi ile öğrenmenin gerçekleşebileceğini savunur. Öğretmen merkezli olan esasicilik eğitim felsefesi öğrenciyi daha çok ikinci planda tutar. Öğretmenin hakim olmasıyla birlikte geleneksel eğitim yöntemlerine sıkça rastlanır. Ezberci yöntem, disiplinli sınıf ortamı ve otoriter öğretmen bu anlayışın istediği durumlardır. En temel ve gerekli becerilerin ile temel konuların sıkı çalışmayla kazandırılabileceğini savunur.

Eğitim Felsefesinde İlerlemecilik

Eğitim Felsefesi ve Felsefi Akımların Eğitime Yaklaşımları

Pragmatizm felsefesi, eğitim alanında ilerlemeci akımın oluşmasında etkili olmuştur. Bu akım şu anda Türkiye’de benimsenen eğitim felsefesi alanıdır. Öğretmenlerin rehber bir konumda olduğu bu akımda öğrencilerin çok daha aktif rol alması istenir. Bu anlamda öğrenci merkezli bir eğitim felsefesidir. Öğrencilerin kendi yaşantıları yoluyla, yaparak yaşayarak öğrenmesinin daha nitelikli deneyimler oluşturacağına inanılır. Bu açıdan eğitim sistemi teorik konulardan çok pratik konulara dönük bir yapıdadır. Bireyler arasındaki farklılıklara dikkat çekilen ilerlemecilik eğitim felsefesinde eğitim yaşamla iç içe yürür. Bu sebeple de okulu hayatın kendisi olarak konumlandırır.

Eğitim Felsefesinde Yeniden Kurmacılık

Eğitim Felsefesi ve Felsefi Akımların Eğitime Yaklaşımları

Varoluşçuluk ve pragmatizm ekollerinin etkisiyle en çağdaş eğitim felsefesini doğurmuştur. Eğitimin ana amacının toplumu dönüştürmek, insanların algılarını şekillendirmek ve yeni sistemler geliştirmek olduğunu benimser. Toplumu şekillendirme ve dönüştürmede okulun reformlar yapması gerektiğini düşünür. Bu anlamda yeniden kurmacılık eğitim felsefesi sosyal reformist bir yapıdadır. Okul ve öğretmen merkezli bu ekol, öğretmeni bir proje başkanı olarak görür. Toplumun sorunlarına odaklanılarak eğitim bu yönde tasarlanmalıdır. Bu akım toplumculuğu ve demokrasiyi geliştirecek eğitim programlarını da öngörür.